Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020

Πολύκλαδη ιππουρίδα / Equisetum ramosissimum


Equisetinae, Equisetaceae
Equisetum ramosissimum Desf 
Πολύκλαδη ιππουρίδα
(Γκανιάτσας: Pteridophyta αρ. 3)                                                                Πληροφορίες / InfosEquisetinae, Equisetaceae
Equisetum ramosissimum Desf
Πολύκλαδη ιππουρίδα
(Γκανιάτσας: Pteridophyta αρ. 3)                                                               Πληροφορίες / Infos